Base Rate/Spread Rate

Month Base Rate Spread Rate
Baisakh 2078 8.77% 3.80%
Chaitra 2077 8.86% 4.04%
Falgun 2077 8.99% 4.19%
Magh 2077 9.16% 4.23%
Poush 2077 9.29% 4.31%
Mangsir 2077 9.41% 4.39%
Kartik 2077 9.54% 4.59%
Ashoj 2077 9.54% 4.98%
Bhadra 2077 9.95% 4.93%
Shrawan 2077 9.90% 4.96%
Ashad 2077 10.60% 3.62%
Jestha 2077 10.79% 5.35%
Baisakh 2077 10.94% 5.21%
Chaitra 2076 11.29% 4.87%
Falgun 2076 11.34% 4.90%
Magh 2076 11.36% 4.96%
Poush 2076 11.43% 4.97%
Mangsir 2076 11.36% 5.02%
Kartik 2076 11.45% 5.14%
Ashoj 2076 11.56% 5.31%
Bhadra 2076 11.24% 4.95%
Shrawan 2076 11.31% 4.81%
Ashad 2076 11.52% 4.75%
Jestha 2076 11.50% 4.70%
Baisakh 2076 11.69% 4.64%
Chaitra 2075 11.87% 4.58%
Falgun 2075 11.92% 4.43%
Magh 2075 12.09% 4.38%
Poush 2075 12.16% 4.34%
Mangsir 2075 12.48% 4.51%
Kartik 2075 12.42% 4.64%
Ashoj 2075 11.95% 4.92%
Bhadra 2075 11.61% 5.05%
Shrawan 2075 12.17% 4.40%
Ashadh 2075 12.56% 4.31%
Jestha 2075 12.19% 4.54%
Baisakh 2075 12.17% 4.50%
Chaitra 2074 12.18% 4.81%
Falgun 2074 11.83% 4.95%
Magh 2074 11.66% 4.70%
Poush 2074 11.81% 4.68%
Mangsir 2074 11.51% 4.71%
Kartik 2074 11.72% 4.50%
Ashwin 2074 11.80% 4.38%
Bhadra 2074 11.86% 4.23%
Shrawan 2074 11.90% 4.08%
Ashadh 2074 11.94% 3.82%
Jestha 2074 10.81% 4.46%
Baisakh 2074 10.79% 4.36%
Chaitra 2073 10.75% 4.05%
Falgun 2073 9.94% 4.55%
Magh 2073 8.85% 5.16%
Poush 2073 8.55% 5.22%
Mangsir 2073 8.30% 5.39%
Kartik 2073 8.23% 5.55%
Ashwin 2073 8.23% 5.63%
Bhadra 2073 7.80% 5.77%
Shrawan 2073 7.76% 5.74%
Ashadh 2073 7.89% 5.75%
Jestha 2073 7.85% 5.73%
Baisakh 2073 8.18% 5.59%
Chaitra 2072 8.04% 5.77%
Falgun 2072 8.12% 5.59%
Magh 2072 8.24% 5.61%
Poush 2072 8.56% 5.41%
Mangsir 2072 8.60% 5.98%
Kartik 2072 8.50% 5.13%
Ashwin 2072 9.10% 5.08%
Bhadra 2072 9.79% 5.07%
Shrawan 2072 9.15% 4.74%
Ashadh 2072 9.15% 4.82%
Jestha 2072 9.36% 5.13%
Baisakh 2072 9.29% 5.24%
Chaitra 2071 9.22% 5.35%
Falgun 2071 9.13% 5.46%
Magh 2071 9.27% 5.41%
Poush 2071 9.53% 5.09%
Mangsir 2071 10.12% 5.29%
Kartik 2071 10.65% 5.96%
Ashwin 2071 10.16% 5.29%
Bhadra 2071 9.88% 5.38%
Shrawan 2071 9.89% 5.61%
Ashadh  2071 10.09% 5.41%
Jestha 2071 10.28% 4.52%
Baisakh 2071 10.40% 4.67%